KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Domino Grup Turizm Organizasyon Ltd. Şti. (Şirket) tarafından hazırlanmıştır.

Kanun uyarınca, yetkilisi ya da çalışanı olduğunuz firma ile Şirket arasında ile kurmuş olduğunuz ticari ilişki çerçevesinde Şirket tarafından elde edilmiş/edilecek ya da Şirket ile paylaştığınız/paylaşacağınız veya yetkilisi/çalışanı olduğunuz firma tarafından Şirket ile paylaşılan her türlü kişisel veri, aşağıda açıklanan ve Kanunda öngörülen çerçevede işlenebilir. Verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, sınıflandırılması, güncellenmesi, saklanması, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına gelmektedir.

Şirketin; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, sms, mms vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla ve/veya çalışanların Şirket kayıtları üzerinden elde ettiği, Şirket tarafından işlenen kişisel veriler şunlardır:

Kimlik Verisi: Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, meslek, iş yeri sicil numarası, iş yeri adı ve adresi verileri, işyerindeki çalışma pozisyonu gibi bilgeleri içeren SGK sicil numarası gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi
İletişim Verisi: Telefon numarası, açık adres bilgisi, ülke, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil).
elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçildiğinde elde edilen kişisel veriler;
anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlere ilişkin veriler.
Bu bilgilerinizin işlenmesi, Şirketimiz tarafından CLA ACADEMY eğitimleri ile ilgili bilgilendirme e-postalarının tarafınıza iletilmesini de içermektedir.
Şirket olarak toplanan verileriniz, yine şirket bünyesindeki sistemlerde muhafaza edilerek CLA ACADEMY eğitimleri ile ilgili olarak bilgilendirme e-postaların tarafınıza ulaştırılması için, yalnızca ilgili kişinin e-posta adresinin sisteme işlenmesi ve ilgili kişinin e-postasına şirket tarafından gönderilecek bilgilendirme e-postalarını iletilmesini içerir. E-posta adres bilgileriniz üçüncü kişilerce açık rızanız olmaması halinde asla paylaşılmayacaktır.
Veri Sorumlusu
Şirket, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.
Şirket, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Amaçları, Yöntemleri ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket tarafından veri sahiplerinin Şirket ile elektronik ve/veya telefon yoluyla iletişime geçmeleri esnasında, öncesinde veya sonrasında, sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, sms, mms vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, web sitesi üzerinden online olarak, veri sahibinin gönderdiği e-postalar, çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanarak, fiziki ve/veya dijital ortamda saklanabilecektir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 5,6 ve 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında veri sorumlusunun meşru menfaatleri için açık rıza temini suretiyle işlenebilmektedir.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz; yürütülen ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için:

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerin yürütülmesi,
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
Gerçek kullanıcı yorumlarını potansiyel müşteriler ile buluşturarak eğitimlerin tanıtımını yapmak,
eğitimler hakkında bilgi almak isteyenlere göstermek adına müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve talep/şikâyetlerin takibi
sunulan eğitim hizmetlerinin geliştirilerek iyileştirilebilmesi için eğitim alanların hizmet kullanımının analiz edilmesi
amaçlarıyla işlenerek, bu işlenme amaçlarıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
Şirketimiz tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.
Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişiler/ Kuruluşlar ve Aktarım Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, yukarıdaki amaçlarla ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlara (BDDK, MASAK, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler), Şirket’in iştirak ve bağlı ortaklıklarına, iş ortaklarına, Domino Fuarcılık Şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak Şirket’e başvurarak;
Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.
Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereği, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazınızı info@cla.com.tr adresine iletebilirsiniz. Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

KVKK GEREĞİNCE HAKLARIM İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİĞİMİ VE VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLDİĞİNİ KABUL VE BEYAN EDERİM.

Ad Soyad:
Tarih:
İmza:
SAYGILARIMIZLA,
CLA ACADEMY- Domino Grup Turizm Organizasyon Ltd. Şti.
Merkez: Uğur Mumcu Cad. No:64 G.O.P. Çankaya/ Ankara
Tel : 0(312) 465 01 79
VKN: 4780174261
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder.
Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla ya da İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden alınabilir. İYS üzerinden alınan onaylarda ise olumlu irade beyanı ve elektronik iletişim adresi yer alır. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar. Alıcı reddetme hakkını İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden de kullanabilir.
Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.
Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların ilgili mevzuatta yer alan reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu kapsamında ileti gönderilmesinden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adresleri hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye kaydedilir ve İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilir.
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, CLA ACADEMY tarafından vermekte olduğumuz hizmetler kapsamında temin edilen bilgileriniz doğrultusunda, onay vermeniz halinde herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) tarafınıza her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilebilecektir.
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Reddetme hakkınızı İYS (sistemi kullanıma açmanız halinde) üzerinden de kullanabilirsiniz.
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ RIZA BEYANI
İşbu beyanı onaylayarak, Domino Grup Turizm Organizasyon Ltd. Şirketinin, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, CLA ACADEMY tarafından tarafıma verilmekte olan hizmetler kapsamında sağladığım ad, soyad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) tarafıma her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rıza verdiğimi, bu kapsamda bu bilgilerimde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu Domino Grup Turizm Organizasyon Ltd. Şti’ ne yazılı olarak bildireceğimi ve güncel bilgilerimi içeren yeni bir beyannameyi imzalayarak Domino Grup Turizm Organizasyon Ltd. Şti. ’ne temin edeceğimi,
Tarafımca verilmiş işbu rızanın geri alınabilir olduğu konusunda bilgim olduğunu ve bu doğrultuda Domino Grup Turizm Organizasyon Ltd. Şti’ ne, ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğimi, reddetme hakkımı İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Gizlilik Politikası

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.  Bu ticaret sitesini kullanan ve iş bağlantısı yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır: Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Uğur Mumcu caddesi 64 Gaziosmanpaşa Ankara 06700 Türkiye adresindeki Domino Grup Turizm Organizasyon Ltd. Şti. firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.  İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler. SORUMLULUKLAR a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.  b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.  d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar. e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.  2.  Fikri Mülkiyet Hakları 2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. 2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.  3. Gizli Bilgi 3.1. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. 3.2. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. 4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.  5.1 Üye, Siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Şirket’ in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 5.2 Üye, Şirket tarafından kendisine verilmiş olan üyelik şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 5.3 Üye bu üyelik sözleşme ile birlikte, kişisel bilgilerinin (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte veri girişi, veri tabanı yönetimi, tanıtım, ürün ve hizmetler uyarıları, teslimat hizmetleri, ödeme uzatma hizmetleri, üyelik doğrulama ve doğrulama hizmetleri ve lojistik hizmetleri vb.) Şirketin bağlı firmalar ile paylaşılacağını kabul etmiş sayılır. 5.4 Üye Siteyi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 5.5 Üye, Siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri, sınai ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz, korsanlık ve 3. kişilere ait sitelere ve verilere izinsiz erişim vb. gibi eylemler yapamaz. 5.6 Şirket zorunluluk ve ihtiyaç durumlarında üyenin kişisel verilerini kolluk kuvvetlerine, sigortacılara, hükümet yetkililerine, yargı organlarına ve düzenleyici diğer kuruluşlara verebilir. 5.7 Sitede üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Şirket’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üyenin site ve bağlantılarında beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı Şirket’ in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 5.8 Site üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. Site yalnızca aracı bir platform olup üyelerin kendi aralarında ya da 3. Kişi ve kurumlarla ilişkilerinde ortaya çıkabilecek husumetlerle ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. 5.9 Şirket sitenin güvenliği için gerekli tedbirleri almış olup bu tedbirlere rağmen üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, siteyi kullanımından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirketten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 5.10 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 5.11 Sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Sitenin ziyaret edilmesi veya Sitedeki hizmetlerden yararlanılması, kullanıcıya söz konusu fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerinde bir hak tesis etmez. 5.12 Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.  5.13 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, şirket bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutulacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, şirket’ in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından ve gerçekleştirilen haksız fiilden ötürü maddi manevi tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 5.14 şirketin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini iptal etme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. 5.15 Sitenin yazılım ve tasarımı şirketin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Sitenin yazılım ve tasarımı üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez ve ayrı bir web sitesinde kullanılamaz. Bu web sitesinde adı geçen şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 5.16 şirket tarafından Sitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde, üyenin siteye erişmek için kullandığı İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 5.17 Üyenin kişisel bilgilerini resmi bir kurum tarafından talep edildiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve sitenin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 5.18 Sitenin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Siteye girmesiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 5.19 şirket sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme ve/veya Sitede kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 5.20 Şirket, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 5.21 Taraflar, Şirket’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 5.22 Şirket iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. 6. Kayıt ve Güvenlik  Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz. 7. Mücbir Sebep Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.  8. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder. 9. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. 10. Tebligat İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. 11. Delil Sözleşmesi Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder. 12. Uyuşmazlıkların Çözümü İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.